สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ