HOME

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 256 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมภายในงาน สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ บริการให้ ความรู้และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับดิน แจกจ่ายสารเร่งซุปเปอร์ พด.1,2,3, 7 และการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ซุปเปอร์ พด.2 สูตรปลาหมอคางดำ ... See MoreSee Less
View on Facebook
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2567_____________________________🏅✨วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:30 น. นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำครูเกษตร ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนของจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 4 โรงเรียน🏅✨ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชการ การอาชีพ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินตระหนักถึงความสำคัญของการมีโภชนาการที่ดีของนักเรียน จึงได้มีการดำเนินการโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนขึ้น เพื่อส่งเสริมนักเรียนในเรื่องการทำเกษตร และปลูกพืชผักให้ปลอดภัย ทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต โดยสนับสนุนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เป็นเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน🏅✨โดยมีกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เรื่องดิน ดินมีปัญหา และการจัดการดิน นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และกิจกรรม การทำปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1 การทำปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.2 การทำปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.6 การทำปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.7 พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์พืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การตรวจวิเคราะห์ดินด้วย LDD TEST KIT ... See MoreSee Less
View on Facebook
World Soil Day วันดินโลก ... See MoreSee Less
View on Facebook

https://www.ldd.go.th/pv/?lv=2&cd=145