HOME

เปลี่ยนน้ำคร่ำ ดำเหม็น เป็นน้ำเขียว ไม่มีกลิ่นเหม็น ด้วย น้ำหมักชีวภาพ​ซุปเปอร์ พด.6 ภายใน 7 วัน# สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ... See MoreSee Less
View on Facebook
🌿🏅"การฝึกระบบสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน ติวเข้มข้าราชการ พด. มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0"____________________________ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายทศพรรอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสู่ระบบราชการ 4.0" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 2801 อาคาร 2 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานของระบบบริหารจัดการแผนงานและผลการดำเนินการ (PRMS) รองรับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 สามารถใช้งานและเผยแพร่ระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการนี้ นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและได้มอบนโยบายและคำแนะนำในการนำระบบสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดินมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
🌿🏅ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเมือง____________________________ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร นางสาวขวัญชนก บริสทุธิ์ นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้กิจกรรม “ต่อยอดชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง โดยมี นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอบรมตามโครงการดังกล่าวได้มีการสาธิตการทำกองปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ และสามารถนำไปพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงบำรุงดินของตัวเองให้มีความอุดมสมบูรณ์ การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 และผลิตควบคุมแมลงศัตรูพืชจาก สารเร่งซุปเบอร์ พด.7 ด้วยใบยาสูบเพื่อใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป มีประชาชนผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 120 คน ... See MoreSee Less
View on Facebook

https://www.ldd.go.th/pv/?lv=2&cd=145