HOME

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือ เรื่องเตรียมการอบรมเยาวชนโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ” ของศูนย์การจัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ ********************************** วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ โดยนายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวขวัญชนก บริสุทธิ์ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตร “บอนสี 3 รักษ์” และ หลักสูตร “เยาวชน...รักษ์พงไพร หัวใจ 3 รักษ์” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ... See MoreSee Less
View on Facebook
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ “ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย” *********************************************** วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราช ความเสียสละของบรรพบุรุษของไทย สร้างความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดองกันในหมู่คณะ เป็นการสร้างจิตสำนึกและรักษาระเบียบวินัยที่ดีของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินต่อไป ... See MoreSee Less
View on Facebook
“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร” ครั้งที่ 3/2566 ******************************* วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายจำนงค์ พร้อมมูล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ครั้งที่ 3/2566) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ การบริการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกันอย่างครบวงจร และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมงานณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ... See MoreSee Less
View on Facebook

https://www.ldd.go.th/pv/?lv=2&cd=145