รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566