สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการ “งานรณรงค์ ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์”