ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

กรมหมอดิน พัฒนาแอพพลิเคชั่น “ปุ๋ยรายแปลง”
แนะนำการจัดการดินและการใส่ปุ๋ยผ่านสมาร์ทโฟน เพิ่มช่องทางการเข้าถึงของเกษตรกร

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตไปแล้ว ไม่เว้นแม้แต่เกษตรกร ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน จึงคิดค้นและพัฒนาจนเกิดเป็นแอพพลิเคชั่น “ปุ๋ยรายแปลง” ซึ่งเกษตรกรที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ก็สามารถโหลดใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เป็นการให้คำแนะนำเรื่องการจัดการดินและการใส่ปุ๋ย ที่นำเอาข้อมูลพื้นฐานทางด้านดิน และข้อมูลด้านพืช ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืช ดิน ปุ๋ย มาประมวลผลในการทำการเกษตรละครั้ง ซึ่งมีความเหมาะสมกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง ถูกสูตร ถูกปริมาณ และถูกเวลา จนก่อให้เกิดการลดต้นทุนด้านการผลิต ตลอดจนสามารถมีผลกำไรที่สูงขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นปุ๋ยรายแปลง เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สู่สมาร์ทโฟน สำหรับปูทางไปสู่การทำการเกษตรอย่างแม่นยำ สำหรับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ถือว่าเป็นเรื่องที่มีมานานอยู่แล้ว ทั้งยังได้รับการยอมรับจากหลายสถาบันว่าสามารถลดต้นทุนทางเกษตรได้ ดังนั้น การใช้แอพพลิเคชั่นปุ๋ยรายแปลง จึงเป็นการเน้นย้ำว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านต้นทุนการใส่ปุ๋ย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยอย่างฟุ่มเฟือยลงได้ ซึ่งนอกจากผู้ใช้งานจะได้รับคำแนะนำการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องแล้วผู้ใช้งานก็จะได้รับคำแนะนำในการจัดการดินต่างๆ ตามความเหมาะสม

“เมื่อเกษตรกรเข้าไปใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว เกษตรกรสามารถเข้าไปในพื้นที่ในการจัดการรายแปลง โดยให้เข้าไปดูข้อมูลว่าเขตความเหมาะสมในการปลูกพืชในพื้นที่ของเกษตรกรเองควรปลูกพืชชนิดใด รวมถึงบอกถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงบอกวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจในการปลูกพืช” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

สิริบังอร เธียรชาติอนันต์ / รายงานแผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ