ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

 

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ชี้ช่องทางช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดย กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำคำแนะนำการจัดการ ดินและปุ๋ยรายแปลง สำหรับการปลูกพืช เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ทั้งนี้เกษตรกรสามารถทราบข้อมูล ผ่าน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ

ตามที่คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (กมธ.กษ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบปัญหา เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางดินในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตรได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเทคนิคการบริหารจัดการ พื้นที่ให้มีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางดินเพื่อสนับ สนุนการดำเนินงานด้านเกษตรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาตลอด ได้เล็งเห็นว่าในขั้นตอนการจัดการและการผลิตทางการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศทางดินจะเป็นประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินในพื้นที่ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางดิน เพื่อการจัดการด้านการเกษตรตามกลุ่มดิน

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-562-5100 ต่อ 1339

http://oss101.ldd.go.th/

สิริบังอร เธียรชาติอนันต์ / เรียบเรียง


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ