รายงานประจำเดือน สพด.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00น. ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2559 ในสาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ สาขาการปรับปรุงบำรุงดิน สาขาใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือก

https://www.facebook.com/SthaniPhathnathidinSmuthrprakan/

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผอ. สมโสถติ์ ดำเนินงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนโครงการหมอดินน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558 ณ วังรีรีสอร์ท จ. นครนายก

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ น.ส.พรรณปพร เวียงคำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานตลาด ๔ มุมเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนา ที่ดินด้านบริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เผยแพร่งานพัฒนาที่ดิน และ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ตามนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งน้อมนำพระราชดำริ มาพัฒนาการเกษตรเพื่อราษฎรได้อยู่เย็นเป็นสุข ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ รายการ "เกษตรลูกทุ่ง" ทางช่อง Farm channel สถานีข่าวเกษตรสบายดีนะ ออกอากาศทางดาวเทียม จานดำ พีเอสไอ ช่อง 145 จีเอ็ม ๆ แซด ช่อง 256 โดยให้สัมภาษณ์ ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในโอกาส สัปดาห์ปีดินสากล - วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 52 ปี

รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญเที่ยวงาน ...
“พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา”

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระ ราชดาริ ได้เปิดเผยว่าในปีพุทธศักราช 2558 นับเป็นปีแห่งมหามงคลยิ่งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในโอกาสนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้กาหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษา ขึ้นโดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “พิกุลทองเทิดไท้ 60พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่ได้ดาเนินงานสนองพระราชดาริ มากว่า 30 ปี

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เปิดเผยต่ออีกว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดงานชมศูนย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 สาหรับปีนี้นับเป็นปี 16 ของการจัดงานซึ่งกาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 5 วัน ภายในงานได้จัดให้เป็นจุด ศึกษา ชมงาน ด้านต่าง ๆ อย่างหลายหลาก เช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งมีโครงการตามพระราชดาริในด้านต่าง ๆ อาทิ การแบ่งเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ โครงการศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 72 เดือน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดาริ โครงการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สารองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ทั้งด้านดิน น้า พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ สาธารณสุข และด้านอุตสาหกรรม ของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังจัดให้มีนิทรรศการและบริการทางวิชาการเกี่ยวกับทางเลือกสู่การ พัฒนาอาชีพ ซึ่งผู้มาเที่ยวชมงานสามารถเข้าชมศึกษา เรียนรู้ จากนิทรรศการทางวิชาการและการสาธิตเพื่อเป็นทางเลือกการประกอบอาชีพ สาธิตการปลูกถั่วเพื่อเป็นร่มเงาให้กวางและเพื่อเป็นอาหารเสริม สาธิตการทาหญ้าหมัก การจัดสวนผักสีม่วงชนิดต่างๆ ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผัก ไม้ผลแซมในสวนยางพาราการเพาะเห็ด และการเลี้ยงสัตว์เพิ่มรายได้ และการสาธิตอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมงานทุกท่านได้ชมและร่วมกิจกรรมทั้งภาคความรู้ และความบันเทิงมากมาย นอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีสถานที่สาหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในจังหวัดนราธิวาส ทั้งยังมีการให้บริการด้านสุขภาพและด้านอาชีพ อีกมากมาย และที่สาคัญได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 กิจกรรมสาคัญอีกอย่าง คือ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ประจาปี 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทาการสอบแข่งขันคัดเลือกรอบแรก ในวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558 และจะทาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ซึ่งทีมชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในจังหวัดนราธิวาส ในปี 2559

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจ มาเที่ยวศึกษาชมงาน “พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา” ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ณ บริเวณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่าง วันที่ 3 – 7 กันยายน 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โทรศัพท์ 0 7363 1033 / 0 7363 1038 โทรสาร 0 7363 1034

ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสมพิศ ทองเลิศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12


สารเร่ง พด. กับการปรับปรุงดินในพื้นที่ภาคตะวันออก

จากการที่กรมพัฒนาที่ดินมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งพด.ที่สามารถนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตลอดจนผลิตเป็นปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกษตรกรสามารถผลิตไว้ใช้เองได้จากวัตถุดิบที่มีในไร่นาหรือในครัวเรือน ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิต อีกทั้งการใช้สารอินทรีย์ยังสามารถช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตไม้ผล ผลิตภัณฑ์ พด.ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรก รในพื้นที่ ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ในการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.3

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงดินกรดด้วยปูนโดโลไมท์ ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยหมักผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคในดิน สามารถป้องกันและยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ทำให้เกิดอาการรากเน่าหรือโคนเน่าได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ได้นำแนวทางการปรับปรุงดินกรดด้วยปูนโดโลไมท์และการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ไปแก้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนได้สำเร็จ โดยทำการทดลองปฏิบัติจริงและเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วที่ศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จึงได้รับความเชื่อมั่นจากเกษตรกรโดยการนำไปปฏิบัติตามในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น
ข่าวแนวหน้า

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054946
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
441
993
4489
8108
15267
1054946

Forecast Today
600


Your IP:35.171.164.78