ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ข่าวน่ารู้ กรมพัฒนาที่ดิน

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเเลขทะเบียน ม 7955 ปทุมธานี

กรมพัฒนาที่ดิน สนองนโยบาย
การช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งปี 58/59

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกร ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป แม้ว่าน้ำใน 4 เขื่อนหลักจะได้ปริมาณน้ำใช้การได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก เพียงพอเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปรังในฤดูแล้งนี้ได้ ดังนั้นเพื่อให้การใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ที่จะถึงนี้และต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคม 2559 จึงขอให้เกษตรกรพิจารณางดการทำนาปรัง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสูง ทำให้ต้องประสบปัญหาการขาดทุน ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่รุนแรงได้ในอนาคต

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 เพื่อสนับสนุนโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 มีกรอบการดำเนินงานจำนวน 5 มาตรการ ดังนี้ (1) มาตรการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน (2) มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน (3) มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (4) มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (5) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ (6) มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน (7) มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (8) มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ

นายสุรเดช เตียวตระกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานสนองนโยบายดังกล่าว โดยดำเนินการจัดทำแผนงาน/งบประมาณ ในการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามข้อมูลโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ภายใต้กรอบมาตรการ ที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการการจัดทำปุ๋ยหมัก เป้าหมาย 763 ตัน เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 1,180 ราย และโครงการทำน้ำหมักชีวภาพ เป้าหมาย 503,232 ลิตร เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 2,975 ราย นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 7,827 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 862 ราย และดำเนินการตามกรอบมาตรการที่ 4 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดเข้าไปร่วมบูรณาการ การทำงานด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ และชุมชนท้องถิ่น ในการทำหน้าที่สำรวจพื้นที่และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความช่วยเหลือของรัฐบาลกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง พร้อมทั้งเสนอทางเลือกให้กับประชาชนตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลของโครงการตามแผนชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ด้านการเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกรพื้นที่เป้าหมายจำนวน 4,115 ราย จะได้รับประโยชน์โครงการดังกล่าว

นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ / รายงาน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00น. ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2559 ในสาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ สาขาการปรับปรุงบำรุงดิน สาขาใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือก

https://www.facebook.com/SthaniPhathnathidinSmuthrprakan/

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญเที่ยวงาน ...
“พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา”

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระ ราชดาริ ได้เปิดเผยว่าในปีพุทธศักราช 2558 นับเป็นปีแห่งมหามงคลยิ่งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในโอกาสนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้กาหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษา ขึ้นโดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “พิกุลทองเทิดไท้ 60พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่ได้ดาเนินงานสนองพระราชดาริ มากว่า 30 ปี

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เปิดเผยต่ออีกว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดงานชมศูนย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 สาหรับปีนี้นับเป็นปี 16 ของการจัดงานซึ่งกาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 5 วัน ภายในงานได้จัดให้เป็นจุด ศึกษา ชมงาน ด้านต่าง ๆ อย่างหลายหลาก เช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งมีโครงการตามพระราชดาริในด้านต่าง ๆ อาทิ การแบ่งเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ โครงการศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 72 เดือน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดาริ โครงการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สารองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ทั้งด้านดิน น้า พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ สาธารณสุข และด้านอุตสาหกรรม ของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังจัดให้มีนิทรรศการและบริการทางวิชาการเกี่ยวกับทางเลือกสู่การ พัฒนาอาชีพ ซึ่งผู้มาเที่ยวชมงานสามารถเข้าชมศึกษา เรียนรู้ จากนิทรรศการทางวิชาการและการสาธิตเพื่อเป็นทางเลือกการประกอบอาชีพ สาธิตการปลูกถั่วเพื่อเป็นร่มเงาให้กวางและเพื่อเป็นอาหารเสริม สาธิตการทาหญ้าหมัก การจัดสวนผักสีม่วงชนิดต่างๆ ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผัก ไม้ผลแซมในสวนยางพาราการเพาะเห็ด และการเลี้ยงสัตว์เพิ่มรายได้ และการสาธิตอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมงานทุกท่านได้ชมและร่วมกิจกรรมทั้งภาคความรู้ และความบันเทิงมากมาย นอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีสถานที่สาหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในจังหวัดนราธิวาส ทั้งยังมีการให้บริการด้านสุขภาพและด้านอาชีพ อีกมากมาย และที่สาคัญได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 กิจกรรมสาคัญอีกอย่าง คือ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ประจาปี 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทาการสอบแข่งขันคัดเลือกรอบแรก ในวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558 และจะทาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ซึ่งทีมชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในจังหวัดนราธิวาส ในปี 2559

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจ มาเที่ยวศึกษาชมงาน “พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา” ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ณ บริเวณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่าง วันที่ 3 – 7 กันยายน 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โทรศัพท์ 0 7363 1033 / 0 7363 1038 โทรสาร 0 7363 1034

ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสมพิศ ทองเลิศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

พด. เปิดคอร์ส นวัตกรรมจุลินทรีย์ สอนทำปุ๋ยอินทรีย์-น้ำหมักชีวภาพ ฟรี

02-579-8515

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีงานวิจัยด้านจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ผลิตนวัตกรรมจุลินทรีย์ สารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ บริการแจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักไว้ใช้เองสำหรับช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้ เนื่องจากมีฮอร์โมนและกรดอินทรีย์ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและติดดอกออกผลของพืช มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ดับกลิ่นเหม็นจากคอกสัตว์เลี้ยง และกลิ่นไม่พึงประสงค์จากกองขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ” แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยจะดำเนินการ 6 รุ่น รวม 360 คน ใช้เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน

ดำเนินการแล้ว 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
รุ่นที่ 3 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

และมีกำหนดการอีก 3 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้

ทำการฝึกอบรมที่ห้องประชุมกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน และศูนย์เรียนรู้แปลงขยะเป็นทอง กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ภายในกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นการอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ พด. เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกพืช มีความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อม และน้ำหมักชีวภาพที่มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ต้องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง เพื่อช่วยลดต้นการผลิตจากการใช้สารเคมี โดยขอรับใบสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรียวัตถุ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน

แจ้งความประสงค์กับ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 02-579-8515
คุณสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ 081-685-5528

หรือ

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กรมพัฒนาที่ดิน เลขที่ 2003/61
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 1760 ต่อ 1379,1354 หรือ 02-579-2875, 02-576-0679, 02-579-7563

กิจกรรมสุดคุ้มต่อที่ 2 มารวมกันเป็นหมู่คณะแจ้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมให้ความรู้แก่ท่านประกอบการเยี่ยมชม และสามารถให้คำปรึกษาเรื่องดินที่ท่านสงสัย (แจ้งเยี่ยมชมล่วงหน้าหรือสอบถามเพิ่มเติมได้) โทร 02-562-5138

กิจกรรมสุดคุ้มต่อที่ 3 ท่านสามารถขอความรู้เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ(โซนนิ่ง)และใช้บริการเกี่ยวกับแผนที่ภูมิศาสตร์พัฒนาที่ดิน กับ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจการทำแผนที่
กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 02-579-0986, 02-579-7590 หรือสายด่วน โทร.1760 ต่อ 2131,2128,2125

กิจกรรมสุดคุ้มต่อที่ 4 พกดินมาส่งดินเพื่อวิเคราะห์หรือสอบถามความรู้ กับ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน โทร 02-561-4179 หรือ 1760 ต่อ 3120

สิริบังอร เธียรชาติอนันต์ / รายงาน

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผอ. สมโสถติ์ ดำเนินงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนโครงการหมอดินน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558 ณ วังรีรีสอร์ท จ. นครนายก

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ น.ส.พรรณปพร เวียงคำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานตลาด ๔ มุมเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ