ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00น. ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2559 ในสาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ สาขาการปรับปรุงบำรุงดิน สาขาใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือก

https://www.facebook.com/SthaniPhathnathidinSmuthrprakan/


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ