ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขอเชิญเที่ยวงาน ...
“พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา”

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระ ราชดาริ ได้เปิดเผยว่าในปีพุทธศักราช 2558 นับเป็นปีแห่งมหามงคลยิ่งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในโอกาสนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้กาหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษา ขึ้นโดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “พิกุลทองเทิดไท้ 60พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงาน ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่ได้ดาเนินงานสนองพระราชดาริ มากว่า 30 ปี

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เปิดเผยต่ออีกว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดงานชมศูนย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 สาหรับปีนี้นับเป็นปี 16 ของการจัดงานซึ่งกาหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 5 วัน ภายในงานได้จัดให้เป็นจุด ศึกษา ชมงาน ด้านต่าง ๆ อย่างหลายหลาก เช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งมีโครงการตามพระราชดาริในด้านต่าง ๆ อาทิ การแบ่งเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ โครงการศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 72 เดือน โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดาริ โครงการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สารองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมทั้งจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ทั้งด้านดิน น้า พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ สาธารณสุข และด้านอุตสาหกรรม ของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังจัดให้มีนิทรรศการและบริการทางวิชาการเกี่ยวกับทางเลือกสู่การ พัฒนาอาชีพ ซึ่งผู้มาเที่ยวชมงานสามารถเข้าชมศึกษา เรียนรู้ จากนิทรรศการทางวิชาการและการสาธิตเพื่อเป็นทางเลือกการประกอบอาชีพ สาธิตการปลูกถั่วเพื่อเป็นร่มเงาให้กวางและเพื่อเป็นอาหารเสริม สาธิตการทาหญ้าหมัก การจัดสวนผักสีม่วงชนิดต่างๆ ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผัก ไม้ผลแซมในสวนยางพาราการเพาะเห็ด และการเลี้ยงสัตว์เพิ่มรายได้ และการสาธิตอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมงานทุกท่านได้ชมและร่วมกิจกรรมทั้งภาคความรู้ และความบันเทิงมากมาย นอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีสถานที่สาหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ และโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในจังหวัดนราธิวาส ทั้งยังมีการให้บริการด้านสุขภาพและด้านอาชีพ อีกมากมาย และที่สาคัญได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 กิจกรรมสาคัญอีกอย่าง คือ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ประจาปี 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทาการสอบแข่งขันคัดเลือกรอบแรก ในวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558 และจะทาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ซึ่งทีมชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในจังหวัดนราธิวาส ในปี 2559

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจ มาเที่ยวศึกษาชมงาน “พิกุลทองเทิดไท้ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา” ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ณ บริเวณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่าง วันที่ 3 – 7 กันยายน 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โทรศัพท์ 0 7363 1033 / 0 7363 1038 โทรสาร 0 7363 1034

ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสมพิศ ทองเลิศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

Magazine - Other articles