ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ น.ส.พรรณปพร เวียงคำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานตลาด ๔ มุมเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ