ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ


สารเร่ง พด. กับการปรับปรุงดินในพื้นที่ภาคตะวันออก

จากการที่กรมพัฒนาที่ดินมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งพด.ที่สามารถนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตลอดจนผลิตเป็นปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกษตรกรสามารถผลิตไว้ใช้เองได้จากวัตถุดิบที่มีในไร่นาหรือในครัวเรือน ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิต อีกทั้งการใช้สารอินทรีย์ยังสามารถช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตไม้ผล ผลิตภัณฑ์ พด.ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรก รในพื้นที่ ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ในการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.3

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงดินกรดด้วยปูนโดโลไมท์ ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยหมักผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคในดิน สามารถป้องกันและยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ทำให้เกิดอาการรากเน่าหรือโคนเน่าได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ได้นำแนวทางการปรับปรุงดินกรดด้วยปูนโดโลไมท์และการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ไปแก้ปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนได้สำเร็จ โดยทำการทดลองปฏิบัติจริงและเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วที่ศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จึงได้รับความเชื่อมั่นจากเกษตรกรโดยการนำไปปฏิบัติตามในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น
ข่าวแนวหน้า

Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ