เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนา ที่ดินด้านบริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เผยแพร่งานพัฒนาที่ดิน และ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ตามนโยบายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งน้อมนำพระราชดำริ มาพัฒนาการเกษตรเพื่อราษฎรได้อยู่เย็นเป็นสุข ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ รายการ "เกษตรลูกทุ่ง" ทางช่อง Farm channel สถานีข่าวเกษตรสบายดีนะ ออกอากาศทางดาวเทียม จานดำ พีเอสไอ ช่อง 145 จีเอ็ม ๆ แซด ช่อง 256 โดยให้สัมภาษณ์ ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในโอกาส สัปดาห์ปีดินสากล - วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 52 ปี

รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม

Magazine - Other articles