ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา๒. เพื่อสนับสนุนนโยบายสมุทรปราการสีเขียว และวิสัยทัศน์ของจังหวัด สมุทรปราการ “เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่” โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑๓. เป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตาม แผนงานส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุขและการดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ และข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือในการอนุรักษ์การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ กำหนดกิจกรรม การปลูกต้นไม้โตเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ เช่น ต้นสะเดา ต้นขี้เหล็ก ต้นนนทรี ต้นโพธิ์ทะเล ต้นมะฮอกกานี เป็นต้น เพื่อปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ประมาณ ๑,๐๐๐ ต้น มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันบูรณาการ เพื่อปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ประมาณ ๒๐๐ คน


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ




 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ