ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

คณะครูจากโรงเรียนลาซาล จ.กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานโครงการผักบนกระเบื้อง ปลอดสารเคมี ภายในสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

----------------------------
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 คณะครูจากโรงเรียนลาซาล จ.กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานโครงการปลูกผักบนกระเบื้องปลอดสารเคมี ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมขอรับบริการผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. โดยมีนางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน คอยให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านงานพัฒนาที่ดิน แก่คณะครูเพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาให้กับโรงเรียนลาซาลต่อไป

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ติดตามศูนย์เรียนรู้ และมอบปัจจัยการผลิต
----------------------------
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ติดตามและมอบปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มปลูกผักบนกระเบื้อง คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
----------------------------
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยได้รับการอนุเคราะห์กล้าพันธุ์ไม้ จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 200 กล้า ประกอบด้วยกล้าพันธุ์ไม้ ดังนี้ 1. ตะเคียน 10 กล้า 2. มะขาม 40 กล้า 3. ประดู่ป่า 40 กล้า 4. พยอม 40 กล้า และ5. ขี้เหล็ก 40 กล้า โดยร่วมกันปลูกบริเวณหลังบ้านพักข้าราชการของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 57 ปี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบปัจจัยการผลิต
----------------------------
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร มอบปัจจัยการผลิตจำนวน 200 ลิตร ดังนี้
1. น้ำหมัก พด.2 จำนวน 120 ลิตร เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช
2. พด.6 จำนวน 80 ลิตร ช่วยบำบัดน้ำเสีย
3. ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.2,6 จำนวน 200 ซอง
พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทวิบุญ (องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

-------------------
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
1. แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
2. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม พ.ศ. 2563
3. แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรปราการ
ณ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ.สมุทรปราการ

-------------------
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์และอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสาธิตการผลิตน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก และมอบบัตรดินดีให้กับเกษตรกร ณ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ