ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

 

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2563 โดยภายในโครงการดังกล่าวฯ มีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.1, พด. 2, พด.3, พด. 6, พด.7 และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ
-----------------------
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

--------------------
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการร่วมกับเทศบาลบางปู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลบางปู ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day 2019) "Stop Soil Erosion Save our Future" วัตถุประสงค์การจัดงาน สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธฤต สำราญเวทย์ และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
-------------------
กิจกรรมภายในงาน นิทรรศการวันดินโลกและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยกิจกรรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตการพัฒนาที่ดินด้วยวิธีการตามศาสตร์พระราชา นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์
‐------------------
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลบางปู ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

--------------------------
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ ร่วมงานวันเกี่ยวข้าวตามวิถีพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการปลูกข้าวตามกระบวนการชีววิถีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นต้นแบบให้เกษตรกร ได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับสภาพพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องค์มนตรี ให้เกียรติเป็นประธานให้วันงานดังกล่าว
-------------------------
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

--------------------
วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 และร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day 2019)
-------------------
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

--------------------
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมประชาสัมพันธ์ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day 2019) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ร่วมกับเทศบาลบางปู ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั้วไป ที่มาร่วมงานวันเกี่ยวข้าวตามวิถีพอเพียง
-------------------
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

"ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 12/2562"
-----------------------
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
โดยนายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2563 และหารือแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรม 5 ธันวา วันดินโลก (World Soil Day)

#รณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในWorldSoilDay

-------------------------

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินฯ ร่วมกันหว่านปอเทือง จำนวน 10 ไร่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion Save Our Future" ณ พระตำหนักธาซิตี้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ