ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดนิทรรศการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่"
--------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และน.ส.จารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร จัดนิทรรศการ และให้ความรู้ประจำสถานี "การจัดการดิน" "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" (Field Day) ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการให้บริการทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการปัญหาและพัฒนาการเกษตร โดยเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
-------------------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดนิทรรศการ "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่)
-------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2564 โดยภายในโครงการดังกล่าวฯ มีกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดิน การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.1, พด. 2, พด.3, พด. 6, พด.7 และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจัดหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมส่วนราชการและหน่วยงานที่จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน
-------------------------------------------------
ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "ให้ความรู้เรื่อง การทำปุ๋ยหมัก"
--------------------------------
วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร วิทยากร "ให้ความรู้เรื่อง การทำปุ๋ยหมัก แนะนำการทำปุ๋ยหมักอย่างถูกต้อง และเป็นรูปธรรมตามวัตถุดิบที่ทางบริษัทมี เช่น เศษผัก เศษอาหารจากการประกอบอาหาร และเศษใบไม้ กลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ให้กับเจ้าหน้าที่
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
---------------------
ณ บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานสำโรง ที่ตั้ง 99 ม.3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล 4.0" หลักสูตร 2 ปีงบประมาณ 2564
----------------------
วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล 4.0" หลักสูตร 2 ปีงบประมาณ 2564
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้หมอดินอาสาประจำตำบล รับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย
2. เพื่อให้หมอดินอาสาประจำตำบล ศึกษาดูงานด้านศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หมอดินอาสาที่ประสบผลสำเร็จ ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ฯลฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หมอดินอาสาประจำตำบลรับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ทราบถึงแนวทางของหมอดินอาสาที่ประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดสู่เพื่อนบ้านเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จต่อไปได้
---------------------
สถานที่ดำเนินการ
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
2. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
3. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
----------------------
หมอดินอาสาประจำตำบลเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดนิทรรศการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่"
--------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี จัดนิทรรศการ และให้ความรู้ประจำสถานี "การจัดการดิน" "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" (Field Day) ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการให้บริการทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการปัญหาและพัฒนาการเกษตร โดยเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
-------------------------
ณ วิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี หมู่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดนิทรรศการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่"
--------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดนิทรรศการ "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" (Field Day) ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการ ทักษะการเกษตร เข้าถึงปัจจัยการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) ก่อนเข้าฤดูกาลเพาะปลูกปีการผลิต 2564
-------------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หมู่ที่ 13 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดงาน "รณรงค์โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง" ปีงบประมาณ 2564
----------------------
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดงานวันรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการงดเผาฟางและตอซัง
2. สาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยีการไถกลบตอซัง เพื่อลดต้นทุนการผลิต
3. เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ ประโยชน์ที่เกษตรกรและผู้ที่สนใจจะได้รับ คือ
1. รู้จักคุณประโยชน์ของการงดเผาฟางและไถกลบตอซังมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าใจวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม และคาดหวังว่าเกษตรกรจะสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
2. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและปรับปรุงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ นอกจากนี้ยังทำให้ดินมีความโปร่งร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้น
3. เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน ถึงแม้ปริมาณธาตุอาหารจะไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี
แต่จะมีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่ต้องการทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ ซึ่งจะค่อยๆปลดปล่อยให้เป็นประโยชน์ต่อระยะยาว ทำให้ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
โดยมีนายชวลิต ทรงกิตติ
นายอำเภอบางบ่อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรอำเภอบางบ่อ หมอดิน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป โรงเรียนวัดนาคราช ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และนักเรียนของโรงเรียนคลองกระแซงเตยทำการแสดงในพิธีเปิดครั้งนี้
----------------------
ณ แปลงนาของนายบรรจง แก้วชัง เกษตรกร 39 หมู่ 6 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054959
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
129
441
1006
4489
8121
15267
1054959

Forecast Today
624


Your IP:35.171.164.78