ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุมวิชาการ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน"
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร ประชุมวิชาการ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องด้านความหลากหลายทางชีวภาพในดิน สร้างความตระหนัก การรับรู้ และความเข้าใจถึงความสำคัญของวันดินโลก รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
-------------------------------
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

{gallery}421/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก"

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร "ประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก" ภรยใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะได้นำข้อหารือ/ข้อเสนอแนะจากการร่วมประชุม ไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการในการสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ต่อไป
-------------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

{gallery}420/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ"
-----------------------
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายสันติ แย้มเหมือน หมอดินอาสาประจำตำบลบางแก้ว ให้เกียรติเป็นตัวแทนของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเก็บตัวอย่างดิน ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สร้างสวนใหม่) กิจกรรมที่ : 1 ส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563
-----------------------
ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}418/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้ารับการฝึกอบรม "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS"
-------------------
วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS" รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการตรวจประเมินฟาร์ม ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS และเพื่อให้ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรอินทรีย์และมีการและเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
--------------------
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี อ. เมือง จ. นครปฐม

{gallery}416/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "จัดอบรมหมอดินอาสา ปีงบประมาณ 2563"
 
วันที่ 26-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสาจังหวัดสมทุรปราการ จำนวน 165 ราย เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563
 
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบทเรียนจากการถอดบทเรียนและเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ของหมอดินอาสา
2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยาการดินการฟื้นฟูดินตามนโยบายที่สำคัญ
3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. หมอดินอาสาสามารถนำความรู้จากการอบรมและถอดบทเรียนไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หมอดินอาสาได้รับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหาหรจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์
3. หมอดินอาสาได้เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาที่ดินจากการถอดบทเรียน และเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
------------------------------------------------- -->วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ
-->วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ หมู่บ้านเก้าแสน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
-->วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
-->วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ ศาลาสินค้าเกษตรคุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

{gallery}419/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "วิทยากร ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)"
--------------------
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เป็นวิทยากร ในหัวข้อ การทำน้ำหมักชีวภาพและการสาธิต วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ ในการจัดการอบรมการเพิ่มทักษะ Smart Famer และ Young Smart Farmer โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของเกษตรกรและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพการเกษตร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}417/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ"
------------------------
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.5261 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนรายละเอียดของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน และหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-------------------------
ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}415/gallery}


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ