ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร"
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร" ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) คำสั่ง คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสมุทรปราการ
-------------------------------
ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}423/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inovation Center : AIC)
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายพชร เงินกลม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุม "การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inovation Center : AIC) เพื่อรับทราบความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรคของการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และเกิดความขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
-------------------------------
ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

{gallery}422/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก"

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร "ประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก" ภรยใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะได้นำข้อหารือ/ข้อเสนอแนะจากการร่วมประชุม ไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการในการสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ต่อไป
-------------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

{gallery}420/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ"
-----------------------
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายสันติ แย้มเหมือน หมอดินอาสาประจำตำบลบางแก้ว ให้เกียรติเป็นตัวแทนของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเก็บตัวอย่างดิน ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สร้างสวนใหม่) กิจกรรมที่ : 1 ส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563
-----------------------
ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}418/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุมวิชาการ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน"
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร ประชุมวิชาการ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องด้านความหลากหลายทางชีวภาพในดิน สร้างความตระหนัก การรับรู้ และความเข้าใจถึงความสำคัญของวันดินโลก รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
-------------------------------
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

{gallery}421/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "จัดอบรมหมอดินอาสา ปีงบประมาณ 2563"
 
วันที่ 26-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสาจังหวัดสมทุรปราการ จำนวน 165 ราย เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563
 
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบทเรียนจากการถอดบทเรียนและเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ของหมอดินอาสา
2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยาการดินการฟื้นฟูดินตามนโยบายที่สำคัญ
3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. หมอดินอาสาสามารถนำความรู้จากการอบรมและถอดบทเรียนไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หมอดินอาสาได้รับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหาหรจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์
3. หมอดินอาสาได้เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาที่ดินจากการถอดบทเรียน และเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
------------------------------------------------- -->วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ
-->วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ หมู่บ้านเก้าแสน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
-->วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
-->วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ ศาลาสินค้าเกษตรคุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

{gallery}419/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "วิทยากร ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)"
--------------------
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เป็นวิทยากร ในหัวข้อ การทำน้ำหมักชีวภาพและการสาธิต วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ ในการจัดการอบรมการเพิ่มทักษะ Smart Famer และ Young Smart Farmer โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของเกษตรกรและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพการเกษตร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}417/gallery}


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054934
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
441
981
4489
8096
15267
1054934

Forecast Today
600


Your IP:35.171.164.78