ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 -----------------------------------
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารเคมีบนกระเบื้อง เกษตรกรมีองค์ความรู้การปลูกผักบนกระเบื้องโดยไม่ใช้สารเคมี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ -----------------------------------
ในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ มีการบรรยายและฝึกอบรมในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก พด.1, น้ำหมักชีวภาพ พด.2, สารสกัดสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช พด.7, การผสมวัสดุปลูกผักบนกระเบื้อง และการดูแลรักษาแปลงผัก โดยมีหมอดินอาสา, พี่น้องเกษตรกร, และผู้มีเกียรติ ประมาณ 60 คน -------------------------------------------------

ในการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวฯ มีนายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฝึกอบรม และนายพิทักษ์ ชอบแต่ง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ให้เกียร์เป็นวิทยากร ---------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดประชารัฐร่วมใจคุ้งบางกระเจ้า ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านบางกะอี่ หมู่ที่ 8 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินน้อยภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 
--->โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและเกษตรกรทั่วไป และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะคัดเลือกเป็นหมอดินน้อย สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามโครงการหมอดินน้อย 
--->ในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ บรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เรื่องดิน, เนื้อดิน (ตัวอย่างดิน), วัด pH (อุปกรณ์ชุดตรวจสอบดิน), องค์ประกอบดิน (อุปกรณ์ดิน/กระบอกใส) 
--->บรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน, การผลิตปุ๋ยหมัก, การผลิตน้ำหมักชีวภาพ, การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง 
--->วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสวรรค์) ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทวะคลองตรง หมู่ 10 ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน รับมอบของกลางน้ำสุราและยาสูบที่เสื่อมสภาพ ในคดีกระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ไม่สามารถนำไปบริโภคได้ แต่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมทำน้ำหมักชีวภาพ พด.7 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถานีพัฒนาที่ดิน และให้บริการแก่เกษตรกร โดยมีนายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 ส่งมอบของกลางดังกล่าวฯ 

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงและพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สวนเก่า) กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ให้มีคุณภาพดี ณ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ" โดยเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการจัดการเศรษฐกิจชุมชนระดับเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินโครงการโดยสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตามพระราชดำริ และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ, นักเรียนโครงการลูกพระดาบสฯ, และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเครือข่ายภาคี ด้านการจัดการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 74 คน ณ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตรร ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้สาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างดิน, ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ในการอบรมเทคโนโลยีการผลิต มะพร้าวน้ำหอมให้มีคุณภาพ และและได้มาตรฐาน กิจกรรม 4 ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต และเพิ่มมูลค่า เพื่อสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน พร้อมมอบบัตร ID Din Dee ให้เกษตรกร และแจกจ่ายป้ายโปสเตอร์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562 (ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ณ หมู่ 9 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงและพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สร้างสวนใหม่) กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ให้มีคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ