ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน "วันรณรงค์ปลูกปอเทือง ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ พี่น้องเกษตรกร ผู้นำชุมชน เกษตรกร หมอดินอาสา และประชาชน มาร่วมงานประมาณ 80 คน นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สวนสุขภาพ โครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่9/2561และชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมงานวันดินโลก (world Soil Day) ปี2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมและเตรียมพื้นที่เพื่อรณรงค์ปลูกปอเทือง ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ใน วันที่10 ตุลาคม 2561 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และสวนสุขภาพ โครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทร

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การจัดการดินและปุ๋ย ให้แก่ศิษย์พระดาบสหลักสูตร การเกษตรพอเพียง ณ โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30น. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีฯเจ้าหน้าที่โครงการลูกพระดาบส และหมอดินอาสา ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่และสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปลูกปอเทือง ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ” ให้บานสะพรั่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม หรือ วันดินโลก (World Soil Day)" เพื่อเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ สวนสุขภาพ โครงการลูกพระดาบส หมู่14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ดำเนินการเตรียมดินใส่ถุงเพื่อปลูกปอเทืองตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เพื่อไว้สำหรับรองรับการจัดงานวันดินโลก

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรม Big cleaning day ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ