ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปูนโดโลไมท์ (กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว)
-----------------------
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปูนโดโลไมท์ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ พด.2,6 พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน และแนะนำการใช้บัตรดินดีพร้อมมอบบัตรในโครงการบัตรดินดี และตรวจติดตามกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 ณ ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมโครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ประจำปี 2563
-----------------------------
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพาทำปุ๋ยผักตบชวา เนื่องในวันอานันทมหิดล ในโครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ประจำปี 2563 ณ ท่าเทียบเรือสะพานคลอง 2 หมู่ 15 จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปูนโดโลไมท์ (กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง)
-----------------------------
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปูนโดโลไมท์ให้กับเกษตรกร จำนวน 50 ราย พร้อมทั้งสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ พด.2,6 เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปใช้ในโครงการบัตรดินดี และตรวจติดตามกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 สถานที่รับการสนับสนุน 1. ปุ๋ยอินทรีย์ ณ บ้าน สจ. มนัส รัศมิทัต 2. ปูนโดโลไมท์ ณ บ้าน นายสมาน เสถียรบุตร

คณะครูจากโรงเรียนลาซาล จ.กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานโครงการผักบนกระเบื้อง ปลอดสารเคมี ภายในสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

----------------------------
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 คณะครูจากโรงเรียนลาซาล จ.กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานโครงการปลูกผักบนกระเบื้องปลอดสารเคมี ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมขอรับบริการผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. โดยมีนางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน คอยให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านงานพัฒนาที่ดิน แก่คณะครูเพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาให้กับโรงเรียนลาซาลต่อไป

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
---------------------------------
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวพรรณปพร เวียงคำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 4/563 เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมอดิน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
-------------------
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมอดิน และให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ณ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ติดตามศูนย์เรียนรู้ และมอบปัจจัยการผลิต
----------------------------
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ติดตามและมอบปัจจัยการผลิต ให้กับกลุ่มปลูกผักบนกระเบื้อง คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ