ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

 วันที่ 9 มกราคม 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตน้ำหมักชีวภาพและการวิเคราะห์ดิน ให้กับเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่มะพร้าวอ่อน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ องศ์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับการจัดงานวันดินโลก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ภายใต้ หัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” โดยกิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบด้วย
>>>-นิทรรศการน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนคืนชีวิตให้แก่ดิน
คืนความสุขให้แก่เรา 
>>>-นิทรรศการส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
>>>-การเสวนา หัวข้อ “เราจะจัดการมลพิษในดินอย่างไร” และการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน
>>>-การจำหน่ายสินค้าจากลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และสินค้าคุณภาพดีจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
>>>การจัดงานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดิน และตระหนัก
ถึงความสำคัญของการที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่ ขยายผล ตลอดจนนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม
>>>ทั้งนี้ นอกจากการจัดงานวันดินโลก ในประเทศไทยแล้ว กรมพัฒนาที่ดิน ยังได้เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก ปี 2561 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ หรือ UN อีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันดินโลกของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุขุมวิท สุขพันธ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ