ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
-------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ และนายชัยยุทธ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ครั้งที่ 3) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมคุณภาพเพื่อการค้าภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เป้าหมายของโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย ---------------------------

การบรรยายประกอบด้วย 1. วิธีการเก็บตัวอย่างดิน และขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย 
2. ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 3. วิธีการทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ที่เหมาะสมสำหรับกล้วยหอม 4. วิธีการผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่ง พด.7 และฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 
---------------------------

ณ หมู่ที่ 3 ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

#ตรวจติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
-------------------------
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ตรวจติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ของหมอดินอาสา นายสันติ แย้มเหมือน ตำบลบางแก้ว อำเภอบ่างพลี จังหวัดสมุทรปราการ

#การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง 
-------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ในโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายและ ศพก. ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ---------------------------
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตร ศพก. เครือข่ายในพื้นที่ได้นำความความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบางเสือตาย หมู่ที่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
#สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรสำหรับการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สร้างสวนใหม่) กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 20 รายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการให้มีคุณภาพดี 
--------------------------------
โดยสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ พด. 2 และ พด. 3 ที่เหมาะสมสำหรับต้นมะม่วง, ฝึกปฏิบัติการผลิตสารไล่แมลงจากสามเร่ง พด. 7 และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ/เกษตรทฤษฎีใหม่ 
--------------------------------
ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

#การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง 
-------------------------
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ในโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายและ ศพก. ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ --------------------------- โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตร ศพก. เครือข่ายในพื้นที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชบนกระเบื้อง พร้อมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนเก้าแสน หมู่ที่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
#สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี

"ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 8/2562"
------------------------------------
ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 
โดยนายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายนพ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในโครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ