ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติ
-------------------------------
ณ บริเวณหน้าเสาธงสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

{gallery}430/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม"
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม" (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
-------------------------------
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}429/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วม "โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน "
วันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงโครงการ ทำความเข้าใจกับผู้ร่วมโครงการ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่าย และส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมโครงการ สถาบันเกษตรกรและหน่วยงานภาคีในพื้นที่
--------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุมทรปราการ
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และโครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}427/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์"
วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์" ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2561 - 2565)
-------------------------------
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}425/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากร "การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่"
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสิรมการตลาดสินค้าสู่สากล ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองสารหงษ์ หมู่ 9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}428/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตรวจพื้นที่ "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร ออกตรวจพื้นที่ของเกษตรกรใน "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดจน พัฒนาระบบบริหารการจัดการน้ำด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ในรูปบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืนและมีแปลงต้นแบบ เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่
-------------------------------
ณ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}426/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563"
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
-------------------------------
ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}424/gallery}


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054954
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
124
441
1001
4489
8116
15267
1054954

Forecast Today
624


Your IP:35.171.164.78