ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูลฯ
-------------------------
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องศรีรัตน โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมหมอดิน และมอบบัตรดินดี
-----------------------
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมหมอดิน แนะนำการใช้บัตรดินดี และมอบบัตรดินดี พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ในโครงการบัตรดินดี ปีงบประมาณ 2563 ณ อ.พระสทุทรเจดีย์ และอำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตรวจติดตามหลังคำแนะนำการใช้บัตรดินดี และมอบบัตรดินดีให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลนำร่อง
-----------------------
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ตรวจติดตามหลังคำแนะนำการใช้บัตรดินดี และมอบบัตรดินดีให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลนำร่อง พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ในโครงการบัตรดินดี ปีงบประมาณ 2563 ณ อ.บางบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี งบประมาณ 2563
-----------------------
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร มอบปัจจัยการผลิต สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากใบไผ่และสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2563 พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ณ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบบัตรดินดีให้กับเกษตรกร
-----------------------
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และนางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน มอบบัตรดินดีให้กับ นายณรงค์ น้อยหุ่น เกษตรกร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ในโครงการบัตรดินดี ปีงบประมาณ 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปูนโดโลไมท์ ส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรดตำบลนำร่อง
-----------------------------
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปูนโดโลไมท์ให้กับเกษตรกร ในกิจกรรมส่งเสริมปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
-----------------------
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ