ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์ จำนวน 4,000 กระสอบให้กับ นายธนภัทร ตะพานทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อนำไปส่งมอบให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า ณ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประโยชน์ของโดโลไมท์ ในด้านการปรับสภาพดิน ลดความเป็นกรดในดินและน้ำ ควบคุม pH ให้คงที่ แก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร แคลเซียม แมกนีเซียม และซิลิกอน ในดินแก้ปัญหาสภาพดิน ช่วยลดค่าความเป็นกรด แก้ปัญหาดินเปรี้ยว รักษาอาการดินเสีย สภาพดินเปรี้ยว ดินพรุน ดินดาน ดินเสื่อมโทรม และดินที่ใช้ทำการเกษตรมาเป็นเวลานานๆ สามารถปรับสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มค่าการดูดซับ และความสามารถ
การแลกเปลี่ยน CEC ของดิน

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับจิตอาสา ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานทหารในพื้นที่ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา และภาคเอกชน ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ (ด้านหลังวัดสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมจัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการการรณรงค์ครั้งนี้ 
---->มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำร่องในการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยวิธีไถกลบตอซังพืช และปุ๋ยพืชสด คือ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้ว จะเหลือเศษพืช ตอซัง ฟางข้าวจำนวนมาก หากเผาทิ้งก็จะเป็นการเผาปุ๋ย เผาเงิน เผาสิ่งที่มีประโยชน์ทิ้งไป รวมทั้งการปลูกพืชตระกูลถั่ว(ปอเทือง) แล้วไถกลบระยะออกดอก เป็นการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการพัฒนาที่ดินให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีพี่น้องเกษตรกร หมอดินอาสา และผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน ประมาณ 100 คน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และร่วมกิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านเลขที่ 55/3 หมู่ 5 
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วัตถุประสงค์

1. ให้มีการดําเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสําคัญของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม 
3. ให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาด้วยการนําเอาวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ 
ปุ๋ยเคมี เป็นการลดต้นทุนในการผลิต 
4. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ