ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ผลิตปุ๋ยหมักโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว)
----------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ผลิตปุ๋ยหมักโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว) ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบบัตรดินดี แนะนำการใช้บัตรดินดี และให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ณ อำเภอคลองนิยมยาตรา จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
------------------------------
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมทุรปราการ ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ
------------------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ (อินทผาลัมกินผลสด) เลขที่ 132 หมู่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบปัจจัยการผลิตและมอบบัตรดินดี
----------------------------
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร มอบปัจจัยการผลิต น้ำหมัก พด.6 จำนวน 200 ลิตร พร้อมแนะนำการใช้บัตรดินดี มอบบัตรดินดี และให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทวิบุญ (องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ บรรยายความรู้เรื่องการปลูกผักยกแคร่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-----------------------
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการปลูกผักยกแคร่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการเกษตรของต้นเองได้ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย หมู่ 4 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตรวจติดตามโครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว)
--------------------
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ตรวจติดตามโครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว) พร้อมแนะนำการใช้บัตรดินดี และให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ณ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับกลุ่มวิเคราะห์ดิน กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินพร้อมสำรวจและจำแนกดิน
--------------------------
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นเก็บตัวอย่างดินพร้อมสำรวจและจำแนกดิน ณ พื้นที่นำร่อง จำนวน 3 แปลง
1. ตำบลบางกอบัว
2. ตำบลบางกะเจ้า
3. ตำบลทรงคะนอง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ของโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (OUR Khung BangKachao) เพื่อผสานความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ "Green Growth" ให้กับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุมตลาดสินค้าเกษตรคุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง
--------------------------------
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบคุณสมบัติ คุณภาพดินจากพื้นที่ทดลอง เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ และการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ของโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (OUR Khung BangKachao) เพื่อผสานความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ "Green Growth" ให้กับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน และประชาสังคม ณ ตลาดสินค้าเกษตรคุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ