ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#ตรวจติดตามผล (Output)
-------------------------
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ 2562 จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้มอบหมายให้นางสาวฉลวย ดวงดาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน รายชื่อ คณะทำงานชุดที่ 2 1. นางสาวฉลวย ดวงดาว นักวิชาการเกษตรชำนาญ 2. นายพิศาล พูลเกษม นักวิชาการเกษครชำนาญการพิเศษ 3. นายสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 4. นายสาวศิริวรรณ แดงภักดี นักวิทยาศาตร์ชำนาญการพิเศษ 5. นางสาวเพชรดา ปิ่นวิเศษ นักวิทยาศาสตร์ 6. นางสาวน้ำทิพย์ ยั่งยืน นักสำรวจดิน

#จังหวัดเคลื่อนที่
-------------------------
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ครั้งที่ 4/2562) โดนมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

#จัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล 
-------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิรูปประเทศ ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

#การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง 
-------------------------
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ในโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายและ ศพก. ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ --------------------------- โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตร ศพก. เครือข่ายในพื้นที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชบนกระเบื้อง พร้อมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบางพลี หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
#สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี

#กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม2562
-------------------------
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ครบรอบ 67 พรรษา โดยภายในกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

2. ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำพระองค์

3. กิจกรรม Big Cleaning day

4. มอบวัสดุอุปกรณ์โครงการผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง จำนวน 2 ชุด ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

#กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
-------------------------
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายชัยยุทธ แม้นสมุทร น.ส.สุวิมล อนุรักษา และน.ส.เนตรนภา บุญล้อ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๙ วปร. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (คลองชายทะเล) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ เทศบาลบางปูจังหวัดสมุทรปราการ

"ร่วมงานวันปักกล้า ดำนา สานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
-------------------------
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ และส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานวันปักกล้า ดำนา สานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน --------------------------- โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการปลูกข้าวตามกระบวนการชีววิถี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับสภาพพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
---------------------------- โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานให้งานดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ เลขที่ 69/4 หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ