ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทนปราการ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย ผลผลิตทางการเกษตร และการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อให้เกษตรกรผู้รับการอบรมได้รับความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางบ่อ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรกรจำนวน 30 ราย

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการมอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลงศรีเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ดำเนินกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช และกิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว ทำให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการไถกลบตอซัง ณ พื้นที่นาแปลงใหญ่ ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว ประมาณ 64 ราย

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมทุร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.1, พด. 2, พด.3, พด. 6, พด.7 และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงนวัติวิถีบ้านคลองบางกระอี่ อำเภอบางพลี หมู่ 8 อำเภอบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 
โดยนายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปี งบประมาณ 2562 >>ณ แปลงนาข้าว นายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ เกษตรกรหมู่ 4 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์ จากการไถกลบตอซังพืชเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อม >>โดยมีนายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีพี่น้องเกษตรกร หมอดินอาสา และผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน ประมาณ 100 คน


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ