ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ลงพื้นที่  โครงการ "1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"

              วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และเกษตรอำเภอ ร่วมกันคัดเลือกเกษตรกร และลงพื้นที่ึัตรวจสอบความเหมาะสม ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดย "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพื้นที่กักน้ำสำหรับทำการเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารการจัดการน้ำด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืนและมีแปลงต้นแบบ เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ 

-------------------------------

ณ ต. คลองสวน ต.คลองนิยมยาตรา และ ต.บางเพรียง อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "หารือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนการกำหนดเขตการใช้ที่ดิน"
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร ประชุม "หารือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนการกำหนดเขตการใช้ที่ดิน" ด้วยมูลนิธิชัยพัฒนา มีคำสั่งแต่งตั้งให้กรมฯ โดยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ (ศปพ.) เป็นประธานคณะทำงานร่วมเพื่อบริหารจัดการเชิงบูรณาการในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อการแก้ไขปัญหาดิน น้ำ พืชเชิงบูรณาการ และวางแผนกำหนดเขตการใช้ที่ดินคุ้งบางกะเจ้า
-------------------------------
ณ ห้องประชุม Redek ชั้น 15 ตึก kX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

{gallery}436/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะทำงานร่วมเพื่อบริหารจัดการบูรณาการในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า"
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษต ร่วมประชุม "คณะทำงานร่วมเพื่อบริหารจัดการบูรณาการในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า" โครงการ OUR Khung BangKachao เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน และหารือความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและการจัดโซนนิ่งพื้นที่ในคุ้งบางกะเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
-------------------------------
ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุม "การพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า"
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมหารือ เพื่อบริหารจัดการเชิงบูรณาการในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อแก้ปัญหาดิน น้ำ พืชเชิงบูรณาการ และวางแผนกำหนดเขตการใช้ที่ดินคุ้งบางกะเจ้า โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้ 1. การจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าของกรมพัฒนาที่ดิน 2. แนวทาางบริหารจัดการดินเปรี้ยว ดินเค็ม และวางแผนกำหนดเขตการใช้ดิน 3. โครงการที่จะเสนอผ่านคณะทำงานร่วมฯ เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
-----------------------------
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ

{gallery}432/gallery}

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เตรียมพื้นที่พร้อมทั้งร่วมกันปลูกปอเทืองให้ออกดอกเหลืงสะพรั่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๙ ใน #วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563
-------------------------------
ณ บริเวณพื้นที่ ภายในสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

 

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุม "คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและแรงงานเกษตรทฤษฏีใหม่ระดับตำบล เข้าร่วมโครงการฯ
-------------------------------
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "มอบหมายงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564"
-----------------------
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2564
-----------------------
ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

{gallery}431/gallery}


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054883
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
441
930
4489
8045
15267
1054883

Forecast Today
552


Your IP:35.171.164.78