ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมการประชุมและการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน
----------------------
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจรูปแบบและนวทางการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื่้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้
ณ ศูนย์เรียนรู้จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมงานแถลงข่าว " มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ"
-------------------
วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการ รับรู้ข้อมูลวิธีการตลาดกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้
ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นคณะกรรมการการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
-----------------------
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นคณะกรรมการการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานปศุสัตว์, สำนักงานประมง, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์, สำนักงานสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ณ แปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากรการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
---------------------------------
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ในโครงการมีพืชสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563 และให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน
------------------------------------
ณ หมู่ 7 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทศโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
-------------------
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ และติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นคณะกรรมการการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
-----------------------------
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นคณะกรรมการการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานปศุสัตว์, สำนักงานประมง, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์, สำนักงานสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
1. แปลงใหญ่ปลาสลิด ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
2. แปลงใหญ่เป็ดปากน้ำ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
1. แปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ ต.บางโฉลง อ.บางพลี
2. แปลงใหญ่ปลานิล กุ้งขาว ต.บางปลา อ.บางพลี

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
----------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ