ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ และการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม ในโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนวัตวิถีบ้านคลองบางกะอี่) หมู่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย เพื่อสร้างเครือข่ายการทำกาเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลอมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ บริเวณ คู คลองสำโรง เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง ณ วัดคันลัด ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคน 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน 
ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 3/2562 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.1, พด. 2, พด.3, พด. 6, พด.7 และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้ักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางเสาธง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมงาน (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรเครือข่าย และพี่น้องประชาชน จิตอาสาของอำเภอบางพลี มีผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน ณ โรงเรียนคลองบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ---


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ