ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมงาน (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรเครือข่าย และพี่น้องประชาชน จิตอาสาของอำเภอบางพลี มีผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน ณ โรงเรียนคลองบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ---

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทนปราการ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย ผลผลิตทางการเกษตร และการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อให้เกษตรกรผู้รับการอบรมได้รับความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานนำไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองได้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางบ่อ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรกรจำนวน 30 ราย

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงนวัติวิถีบ้านคลองบางกระอี่ อำเภอบางพลี หมู่ 8 อำเภอบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 
โดยนายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการมอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลงศรีเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ดำเนินกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช และกิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว ทำให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการไถกลบตอซัง ณ พื้นที่นาแปลงใหญ่ ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว ประมาณ 64 ราย

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมทุร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.1, พด. 2, พด.3, พด. 6, พด.7 และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ