ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน รับมอบของกลางน้ำสุราและยาสูบที่เสื่อมสภาพ ในคดีกระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ไม่สามารถนำไปบริโภคได้ แต่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมทำน้ำหมักชีวภาพ พด.7 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถานีพัฒนาที่ดิน และให้บริการแก่เกษตรกร โดยมีนายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 ส่งมอบของกลางดังกล่าวฯ 

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตรร ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้สาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างดิน, ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ในการอบรมเทคโนโลยีการผลิต มะพร้าวน้ำหอมให้มีคุณภาพ และและได้มาตรฐาน กิจกรรม 4 ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต และเพิ่มมูลค่า เพื่อสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน พร้อมมอบบัตร ID Din Dee ให้เกษตรกร และแจกจ่ายป้ายโปสเตอร์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562 (ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ณ หมู่ 9 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงและพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สร้างสวนใหม่) กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ให้มีคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางบ่อ ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงและพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สวนเก่า) กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ ให้มีคุณภาพดี ณ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรเครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ และตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น ในการอบรมเทคโนโลยีการผลิตดอกไม้ประดับ (ครั้งที่ 3) กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ กิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืชฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 150 คน


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ




 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ