ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 พร้อมกับส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ครั้งที่ 2/2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกันอย่างครบวงจร และบูรณาการควาร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภายในโครงการดังกล่าวฯ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการมีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.1, พด. 2, พด.3, พด. 6, พด.7 และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ
โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

#อบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสาจังหวัดสมทุรปราการ จำนวน 34 คน ร่วมเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างบทเรียนจากการถอดบทเรียนและเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ของหมอดินอาสา 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยาการดินการฟื้นฟูดินตามนโยบายที่สำคัญ 3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. หมอดินอาสาสามารถนำความรู้จากการอบรมและถอดบทเรียนไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. หมอดินอาสาได้รับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหาหรจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ 3. หมอดินอาสาได้เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาที่ดินจากการถอดบทเรียน และเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2563 โดยภายในโครงการดังกล่าวฯ มีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.1, พด. 2, พด.3, พด. 6, พด.7 และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ
-----------------------
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

--------------------
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมประชาสัมพันธ์ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day 2019) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ร่วมกับเทศบาลบางปู ให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั้วไป ที่มาร่วมงานวันเกี่ยวข้าวตามวิถีพอเพียง
-------------------
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ประกาศ!!!
>>สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการได้รับงบประมาณจัดสรรกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปูนมาร์ล )เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถติดต่อขอรับปูนมาร์ลได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ
>>นำบัตรประชาชน พร้อมแรงงานของท่านมาขนได้เลยค่ะ
>>นำดินมาตรวจวิเคราะห์ค่าpHก่อนรับปูนด้วยนะคะ
สอบถามรายละเอียด 021744002-3

--------------------
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการร่วมกับเทศบาลบางปู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลบางปู ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day 2019) "Stop Soil Erosion Save our Future" วัตถุประสงค์การจัดงาน สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธฤต สำราญเวทย์ และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
-------------------
กิจกรรมภายในงาน นิทรรศการวันดินโลกและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยกิจกรรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตการพัฒนาที่ดินด้วยวิธีการตามศาสตร์พระราชา นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์
‐------------------
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลบางปู ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

--------------------------
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ ร่วมงานวันเกี่ยวข้าวตามวิถีพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการปลูกข้าวตามกระบวนการชีววิถีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นต้นแบบให้เกษตรกร ได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับสภาพพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องค์มนตรี ให้เกียรติเป็นประธานให้วันงานดังกล่าว
-------------------------
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ