ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ปลูกไม้ยืนต้น และปลูกหญ้าแฝก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
--------------------------
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่่ ร่วมกันจัดกิจกรรม
1. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 2. ปลูกไม้ยืนต้น และปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3. สาธิตการผลิตน้ำหมัก ซุปเปอร์ พด. 2 และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน
---------------------------
ณ พื้นที่ของนายประดิษฐ์ มิตรชอบ ผู้นำต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ "โคก หนอง นา โมเดล" บ้านเลขที่ 33/10 หมู่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC"
-----------------------
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กรรมการบริหารศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์ และแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ AIC ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพดิน และการจัดการน้ำในแปลงพัฒนาพื้นที่สีเขียว
--------------------------
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาที่ ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพดิน และการจัดการน้ำในแปลงพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดของพื้น และเป็นต้นแบบองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยายผลการพัฒนาพื้นที่สีเขียวแปลงอื่นๆ ในคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
--------------------
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2563
-------------------
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ถ่ายรายการทีวี "เรื่องการเลี้ยงปลาสลิด"
--------------------
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมถ่ายรายการทีวี เรื่องการเลี้ยงปลาสลิด โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติร่วมถ่ายรายการในครั้งนี้ ณ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563
-------------------
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการ รับรู้ข้อมูลวิธีการตลาดกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้
----------‐---------
ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตรวจติดตามโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมมอบหญ้าแฝก
---------------------------
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ตรวจติดตามโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ปรับปรุงคูณภาพดิน และมอบกล้าหญ้าแฝก (แจกจ่าย) ให้กับเกษตรกร เพื่อรักษาความชื้นในดินและป้องกันการพังทลายของหน้าดิน พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ