ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 58 เป็นวันที่เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของ นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

พิธีเปิดงาน "ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี" วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหารและคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เข้าร่วมอวยพรแด่ ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนัำกงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่

Each JA Joomla Template has its own matching 404 page. Below is the screenshot of 404 page style..

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและประชาสัมพันธ์การจัดงานพระอัจฉริยภาพ ด้านดินและน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ครั้งที่ 2/2557

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดงานทำบุญสถานี โดยมีนายอดุลย์ ศรีสุพรรณ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ