หน้าหลัก

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง มอบหมาย นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อบรมโครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน ณ โรงเรียน ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวสุวิมล อนุรักษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในโครงการอบรมและส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผักสมุนไพรด้วยผักตบชวา ม.3 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายเฉลิมชัย เเสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่3/2560 ณ เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมนายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ นายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ ณ พื้นที่โครงการ ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ในการนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้ การใช้ Agri Map Mobile จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้ความรู้การใช้ ผลิตภัณฑ์ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อการลดต้นทุนการผลิตและแจกปัจจัยดังกล่าว

>>>>วันที่14 มิถุนายน 2560 นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่ามงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยถ่ายทอดการใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร (Zoning by Agri Map) และบริการปัจจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1127889
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
395
2275
5042
19494
25673
1127889

Forecast Today
576


Your IP:3.236.124.56