ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและประชาสัมพันธ์การจัดงานพระอัจฉริยภาพ ด้านดินและน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ครั้งที่ 2/2557

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหารและคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เข้าร่วมอวยพรแด่ ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนัำกงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดงานทำบุญสถานี โดยมีนายอดุลย์ ศรีสุพรรณ

Each JA Joomla Template has its own matching 404 page. Below is the screenshot of 404 page style..


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ