ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

------------------------
วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30น. นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 (Chief of Operation) เพื่อร่วมกันพิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 และร่วมแถลงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563
----------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

------------------------ วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562ฝ3 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) ตำบลคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมมอบ พด.1,2,3,6,7 และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชแก่ประธานศูนย์ฯ
----------------------

------------------------ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และติดตามงานหญ้าแฝกเพื่อปลูก ตลอดระยะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกเพื่อปลูก และประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน เเละเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและเกษตรกรที่มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี

#ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

-----------

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรและให้คำแนะนำด้านวิชาการการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

------------------------ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสภาเกษตกรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลบางพลีใหญ่ เพื่อบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม และรับฟังปัญหาพร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไข ระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
----------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบางพลี หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

------------------
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 พร้อมกับส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการ "งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น" โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และร่วมจัดนิทรรศการ "การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีเพราะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทีมีอยู่ในพื้นที่ และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการให้บริการทางการเกษตรตามภารกิจ ศพก.
------------------
โดยมี นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#จิตอาสา ---------------- วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมกับส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดมงคลนิมิตร เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม
---------------- โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกกรรมฯ ณ วัดมงคลนิมิตร ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ