ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 "ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงาน" ให้กับบุคลากรของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการปฏิบัติงานและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ รับมอบ "แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย"
-------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน รับมอบ "แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย" จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อราชการและใช้บริการ ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแยกประเภทของขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเหมาะสมกับขยะแต่ละประเภท
และมีวิธีการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ
------------------------------------------------------
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่"
-------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่" ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่
-------------------------------------------------
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมประจำเดือน ธันวาคม"
-----------------------
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
โดยนายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2564 แนะนำและกล่าวต้อนรับข้าราชการใหม่ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส (ครั้งที่ 1)" ประจำปีงบประมาณ 2564
---------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส (ครั้งที่ 1)"
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมพัฒนาที่ดิน
2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขที่ทำงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง
สะสาง (ทำให้เป็นระเบียบ)
สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่)
สะอาด (ทำความสะอาด)
สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด)
สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย)
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมอบของขวัญปีใหม่พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน
----------------------------------------
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร" ในโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง (ครัวไทยสู่ครัวโลก)
-------------------------------------------------
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร" ในโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2564 พร้อมให้คำแนะวิชาการงานด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในโครงการดังกล่าว
-------------------------------------------------
ณ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"
---------------------
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมประชุม "เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" (ครั้งที่ 2/2563) ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ
-------------------
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054960
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
130
441
1007
4489
8122
15267
1054960

Forecast Today
624


Your IP:35.171.164.78