ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ"
---------------------------
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นวิทยาการ "เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ" ในการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมย่อยส่งเสริมและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ กิจกรรมการรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ตรวจเยี่ยมและจัดทำฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน"
-------------------
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จัดทำฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ"
---------------------------
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นวิทยาการ "เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ" ในการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมย่อยส่งเสริมและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ กิจกรรมการรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน "โรงเรียนเกษตรอินทรีย์"
-----------------------
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1
2. สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2
3. สาธิตการทำน้ำหมักการผลิตสารบำบัดน้ำเสียจากสารเร่ง พด.6
4. สาธิตการทำน้ำหมักการผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่ง พด.7
5. สนับสนุนปัจจัยและสาธิตการปลูกผักบนกระเบื้อง
6. การตรวจวิเคราะหะ์ดินภาคสนามให้แก่นักเรียน #โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยหลังการอบรมแกนนำหมดินน้อยระดับชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 15 คน และครูเกษตร จำนวน 1 คน มีการตอบแบบประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563
---------------------------
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมกันจัดทำและพิจารณาร่างแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนแม่บทระบะ 5 ปี ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดนิทรรศการ "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ"
--------------------
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ จัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการวิชาการ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมในการบริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด. 2, พด.3, พด. 6, พด.7 ให้บริการน้ำหมักชีวภาพ และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
-------------------
ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน "โรงเรียนเกษตรอินทรีย์"
-----------------------
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1
2. สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2
3. สาธิตการทำน้ำหมักการผลิตสารบำบัดน้ำเสียจากสารเร่ง พด.6
4. สาธิตการทำน้ำหมักการผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่ง พด.7
5. สนับสนุนปัจจัยและสาธิตการปลูกผักบนกระเบื้อง
6. การตรวจวิเคราะหะ์ดินภาคสนามให้แก่นักเรียน #โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยหลังการอบรมแกนนำหมดินน้อยระดับชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 15 คน และครูเกษตร จำนวน 1 คน มีการตอบแบบประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ