ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง 
-------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ในโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายและ ศพก. ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ---------------------------
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตร ศพก. เครือข่ายในพื้นที่ได้นำความความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบางเสือตาย หมู่ที่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
#สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี

"ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 8/2562"
------------------------------------
ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 
โดยนายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายนพ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในโครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินน้อยภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 
--->โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและเกษตรกรทั่วไป และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะคัดเลือกเป็นหมอดินน้อย สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามโครงการหมอดินน้อย 
--->ในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ บรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เรื่องดิน, เนื้อดิน (ตัวอย่างดิน), วัด pH (อุปกรณ์ชุดตรวจสอบดิน), องค์ประกอบดิน (อุปกรณ์ดิน/กระบอกใส) 
--->บรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน, การผลิตปุ๋ยหมัก, การผลิตน้ำหมักชีวภาพ, การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง 
--->วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสวรรค์) ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทวะคลองตรง หมู่ 10 ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรสำหรับการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สร้างสวนใหม่) กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 20 รายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการให้มีคุณภาพดี 
--------------------------------
โดยสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ พด. 2 และ พด. 3 ที่เหมาะสมสำหรับต้นมะม่วง, ฝึกปฏิบัติการผลิตสารไล่แมลงจากสามเร่ง พด. 7 และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ/เกษตรทฤษฎีใหม่ 
--------------------------------
ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 -----------------------------------
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารเคมีบนกระเบื้อง เกษตรกรมีองค์ความรู้การปลูกผักบนกระเบื้องโดยไม่ใช้สารเคมี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ -----------------------------------
ในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ มีการบรรยายและฝึกอบรมในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก พด.1, น้ำหมักชีวภาพ พด.2, สารสกัดสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช พด.7, การผสมวัสดุปลูกผักบนกระเบื้อง และการดูแลรักษาแปลงผัก โดยมีหมอดินอาสา, พี่น้องเกษตรกร, และผู้มีเกียรติ ประมาณ 60 คน -------------------------------------------------

ในการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวฯ มีนายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฝึกอบรม และนายพิทักษ์ ชอบแต่ง หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ให้เกียร์เป็นวิทยากร ---------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดประชารัฐร่วมใจคุ้งบางกระเจ้า ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านบางกะอี่ หมู่ที่ 8 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ" โดยเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการจัดการเศรษฐกิจชุมชนระดับเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินโครงการโดยสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตามพระราชดำริ และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ, นักเรียนโครงการลูกพระดาบสฯ, และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเครือข่ายภาคี ด้านการจัดการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 74 คน ณ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ