ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#จัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล 
-------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิรูปประเทศ ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

#กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
-------------------------
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายชัยยุทธ แม้นสมุทร น.ส.สุวิมล อนุรักษา และน.ส.เนตรนภา บุญล้อ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๙ วปร. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (คลองชายทะเล) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ เทศบาลบางปูจังหวัดสมุทรปราการ

"ร่วมงานวันปักกล้า ดำนา สานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
-------------------------
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ และส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานวันปักกล้า ดำนา สานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน --------------------------- โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการปลูกข้าวตามกระบวนการชีววิถี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับสภาพพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
---------------------------- โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานให้งานดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ เลขที่ 69/4 หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

#ตรวจติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
-------------------------
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ตรวจติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ของหมอดินอาสา นายสันติ แย้มเหมือน ตำบลบางแก้ว อำเภอบ่างพลี จังหวัดสมุทรปราการ

#การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง 
-------------------------
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ในโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายและ ศพก. ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ --------------------------- โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตร ศพก. เครือข่ายในพื้นที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชบนกระเบื้อง พร้อมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบางพลี หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
#สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี

#อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
-------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ และนายชัยยุทธ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ครั้งที่ 3) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมคุณภาพเพื่อการค้าภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เป้าหมายของโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย ---------------------------

การบรรยายประกอบด้วย 1. วิธีการเก็บตัวอย่างดิน และขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย 
2. ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 3. วิธีการทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ที่เหมาะสมสำหรับกล้วยหอม 4. วิธีการผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่ง พด.7 และฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 
---------------------------

ณ หมู่ที่ 3 ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

#การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง 
-------------------------
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ในโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายและ ศพก. ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ --------------------------- โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตร ศพก. เครือข่ายในพื้นที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชบนกระเบื้อง พร้อมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนเก้าแสน หมู่ที่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
#สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ