ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ร่วมจัดเวทีประชุมกิจกรรมส่งเสริม การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร"
-------------------
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตร, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานสภาเกษตร และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี "จัดเวทีประชุมกิจกรรมส่งเสริม การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร" โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และหาแนวทางในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
--------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม"
-------------------
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
--------------------
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ"

---------------------------
วันพฤหัสบดีที่ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยาการ "เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ" ในการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสมทุรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมย่อยส่งเสริมและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ กิจกรรมการรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสาธิตสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2, การตรวจวิเคราะหะ์ดินเบื้องต้น และให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน
---------------------------
ณ ศาลเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ บ้านคลองยายหลี หมู่ที่ 12 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ร่วมจัดเวทีประชุมกิจกรรมส่งเสริม การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร"
-------------------
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตร, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานสภาเกษตร และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี "จัดเวทีประชุมกิจกรรมส่งเสริม การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร" โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และหาแนวทางในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร
-----------------
ณ ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563"
--------------------------
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่่ ร่วมกันจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ"
---------------------------
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยาการ "เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ" ในการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสมทุรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมย่อยส่งเสริมและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ กิจกรรมการรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสาธิตสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2, การตรวจวิเคราะหะ์ดินเบื้องต้น และให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน
----------------------------
ณ ที่ทำการผู้จัดการแปลงใหญ่ปลานิล - กุ้งขาว เลขที่ 178 หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ"
---------------------------
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยาการ "เรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ" ในการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสมทุรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมย่อยส่งเสริมและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ กิจกรรมการรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ พร้อมทั้งสาธิตสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2, การตรวจวิเคราะหะ์ดินเบื้องต้น และให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน
----------------------------
ณ ที่ทำการผู้จัดการแปลงใหญ่ปลานิล - กุ้งขาว เลขที่ 178 หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ