ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

-------------------
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร นำปัจจัยการผลิตและให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งในโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2563 ณ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

------------------------ วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน บริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง และสถานที่ที่มีประชาชนมาติดต่อราชการ ตามประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19)
----------------------
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

------------------------ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
----------------------
ณ วัดใหญ่ ตำบลในคลองปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) โดยมีวัตถุปรเสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการให้บริการทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตร โดยมีเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร นายสันติ แย้มเหมือน หมอดินประจำตำบลบางแก้วสถานีการจัดการดิน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในงาน และได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน
----------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนวัตวิถีบ้านบางกะอี่ หมู่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทปราการ

------------------------ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 และส่วนกลาง เป็นประธานตรวจติดตามโครงการในครั้งนี้
----------------------
ณ ห้องประชุมโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

----------------------
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดงานวันรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาฟางและตอซังข้าวมาเป็นการไถกลบ ร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 โดยการนำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่นหน่อกล้วย ผักผลไม้ นำมาหมักจะได้น้ำหมักชีวภาพ เป็นการกระตุ้นการเจริญและเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดินทำให้ย่อยสลายได้ง่าย และไถกลบได้สะดวกขึ้น เป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การจัดการผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ----------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) แปลงนาข้าวของ นายวันชัย พรเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับประชาสัมพันธ์วันดินโลกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 16.30น. นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 (นายฉันทานนท์ วรรณเขจร) และส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล เรื่อง การเกษตรสร้างมูลค่า
----------------------
ณ สุรกิจฟาร์ม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ