ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมและลงสำรวจพื้นที่ดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่"
----------------------------
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมและลงสำรวจพื้นที่ดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และสำรวจพื้นที่การขุดสระเก็บน้ำ ของเกษตรกรตำบลคลองสวน จำนวน 2 ราย
ณ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
จากนั่นเข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
----------------------------

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่"
--------------------------------
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่" จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
2. ผลการคัดเลือกเกษตรกร และผู้รับจ้างงานเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
3. การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ
--------------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

 

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ลงพื้นที่ "สนับสนุนปัจจัยการผลิต"
--------------------
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต พด.1,3,6,7 ,กากน้ำตาล และจัดทำฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมัก พด.1 จากเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการทำการเกษตร พร้อมให้คำแนะนำด้านวิชาการพัฒนาที่ดิน ให้กับเจ้าของศูนย์เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ประชาชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินพื้นที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
---------------------

 {gallery} 464 {/ gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ลงพื้นที่ "สนับสนุนผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด."
------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. พร้อมให้คำแนะนำการใช้ และการจัดการดินและปุ๋ยต่างๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่"
--------------------------------
วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 ร่วมประชุมการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และสำรวจพื้นที่การขุดสระเก็บน้ำ ของเกษตรกรตำบลคลองนิยมยาตรา จำนวน 2 ราย และเกษตรกรตำบลคลองสวน จำนวน 5 ราย จากนั้นสรุปผลการดำเนินงานของเกษตรกรในปีที่ผ่านมา และจัดทำแนวทางการพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
--------------------------------
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคลองนิยมยาตรา (ศูนย์เครือข่าย ศพก. อ.บางบ่อ) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ลงพื้นที่ "สนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ"
--------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน และสอบถามปัญหาผลกระทบด้านการเกษตรที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับ นายประหยัด จันดา
--------------------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)
-------------------------------------
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 ลงพื้นที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ1ตำบล1เกษตรทฤษฎี ในพื้นที่ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งนำดินไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054904
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
74
441
951
4489
8066
15267
1054904

Forecast Today
576


Your IP:35.171.164.78