ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากร "ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำ"
---------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับเกษตรอำเภอบางบ่อ เป็นวิทยากร "การจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำ" ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2564 ในหัวข้อ "การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น" ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้นำ เพื่อถ่ายทอดและส่งเริมสร้างความรู้เทคโนโลยีการเกษตรด้านการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้เกษตรกร
---------------------------
ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (บ้านนายถนอม ยังเจริญ) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
--------------------------
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย" โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ
-------------------------
ณ ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP (วัดบางด้วนนอก) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่"
-----------------------------------------
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่" อำเภอบางบ่อ ครั้งที่ 2/2564
-----------------------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}471{/ gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร" ระดับจังหวัด
-----------------------------------------
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร" ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2564 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่
-----------------------------------------
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ้งหวัดสมุทรปราการ

{gallery}469{/ gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรใน "การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง"
--------------------------
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน และเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
-------------------------
ณ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด)
----------------------------------------
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เป็น 2 กรณี คือ 1. พื้นที่ราชพัสดุ บริเวณสถนนสุขุมวิท (คันกั้นน้ำเค็ม) ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ 2. พื้นที่ป่าชายเลนท้องที่จัดหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ชุมชน
----------------------------------------------
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรใน "การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง"
--------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยาการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน และเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
-------------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054928
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
441
975
4489
8090
15267
1054928

Forecast Today
576


Your IP:35.171.164.78