ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ"
--------------------
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และสาธิตสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สร้างสวนใหม่) กิจกรรมที่ : 1 ส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563
--------------------
ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}414/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดนิทรรศการ "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ"
--------------------
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ จัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการวิชาการ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมในการบริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.1, พด. 2, พด.3, พด. 6, พด.7 ให้บริการน้ำหมักชีวภาพ และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
-------------------------
ณ วัดใหญ่ ตำบลในคลอบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}413/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "วิทยากร การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพเชิงการค้า"
-------------------
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร กิจกรรมย่อย การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพเชิงการค้า (ฟื้นฟูสวนเก่า) ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2563
--------------------
ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}411/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "รับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2"
-------------------
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ รับผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการฯ จำนวน 7 ประเด็น 1. การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม 2. การจัดการประมงอย่างยั่งยืน 3. การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มเข้าพื้นที่เกษตรกรรมของคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง 5. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 6. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7. มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ และตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐานด้านพืชประมง ปศุสัตว์ฯ โดยมีนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และเขตตรวจราชการที่่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
-------------------
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}409/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)"
--------------------
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่
---------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}412/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสมุทรปราการ"
-------------------
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2563
--------------------
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}410/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563"
------------------
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
--‐‐-------------
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}408/gallery}


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ