ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกผักบนกระเบื้อง
-------------------------
วันที่ 5 กันยายน 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ได้รับเกียรติจาก นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ มาตรวจเยี่ยม "โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง" จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารเคมีบนกระเบื้อง เกษตรกรมีองค์ความรู้การปลูกผักบนกระเบื้องโดยไม่ใช้สารเคมี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ณ กลุ่มผลิตผักอินทรีย์ตลาดคุ้งบางกะเจ้า ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ - โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

#กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้
-------------------------
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานแปลงสาธิต
-------------------------
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยหมอดินอาสา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานแปลงสาธิตด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบริเวณพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางให้แก่เจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกร เพื่อสนับสนุนโครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up Sustainable Land Management (DS-SLM) โดยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการดังกล่าว 

--------------------------

ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกร หมอดินอาสา จำนวน ๒๐๐ คน

#จังหวัดเคลื่อนที่
-------------------------
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายชัยยุทธ แม้นสมุทร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ครั้งที่ 4/2562) โดนมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

#บรรยายเรื่องแนวทางการลดต้นทุนฯ
-------------------------
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการลดต้นทุนด้านการจัดการดินและปุ๋ยอย่างยั่งยืน ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้จัดงานแปลงใหญ่ ปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเกษตรกรร่วมงาน จำนวน 60 ราย ณ แปลงเกษตรกร ผู้ใหญ่เสนาะ แดงน้อย ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#ตรวจติดตามผล (Output)
-------------------------
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ 2562 จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้มอบหมายให้นางสาวฉลวย ดวงดาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน รายชื่อ คณะทำงานชุดที่ 2 1. นางสาวฉลวย ดวงดาว นักวิชาการเกษตรชำนาญ 2. นายพิศาล พูลเกษม นักวิชาการเกษครชำนาญการพิเศษ 3. นายสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 4. นายสาวศิริวรรณ แดงภักดี นักวิทยาศาตร์ชำนาญการพิเศษ 5. นางสาวเพชรดา ปิ่นวิเศษ นักวิทยาศาสตร์ 6. นางสาวน้ำทิพย์ ยั่งยืน นักสำรวจดิน

#กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม2562
-------------------------
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ครบรอบ 67 พรรษา โดยภายในกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

2. ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำพระองค์

3. กิจกรรม Big Cleaning day

4. มอบวัสดุอุปกรณ์โครงการผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง จำนวน 2 ชุด ให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ