ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

----------------------------
>>>>>วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันส่งมอบของ เช่น ไข่ไก่ น้ำดื่ม และอื่นๆที่จำเป็น โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบของส่งต่อไปยัง “ตู้ปันสุข” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

-------------------
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร และนายชัยยุทธ แม้นสมทุร นักวิชาการเกษตร ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมัก พด. สำหรับกิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563 แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ร่วมตามกิจกรรมแนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล (ตำบลนำร่อง) พร้อมมอบปัจจัยการผลิตและมอบบัตรดินดีให้กับเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการดำเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ในเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เ็นการลดต้นทุนการผลิต ณ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง และกลุ่มเกษตรแปลงนาข้าวปลอดภัย ตำบลคลองสวน ตำบลคลองนิยม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

-------------------
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร นำปัจจัยการผลิตและให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งในโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVIC - 19 ณ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

-------------------
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร นำปัจจัยการผลิตและให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับศูนย์ ศพก. และกลุ่มเดิมเข้มแข็งในโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

-------------------
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมัก พด. สำหรับกิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการดำเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ในเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เ็นการลดต้นทุนการผลิต ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

-------------------
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร นำปัจจัยการผลิตและให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งในโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ต่อยอด) ปีงบประมาณ 2563 ณ ตำบลในคลองปลากด และตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

-------------------
วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร นำปัจจัยการผลิตและให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับศูนย์ ศพก. และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน(ศูนย์ต่อยอด) ปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ