สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม "โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0" หลักสูตร 2 ปีงบประมาณ 2564
-----------------------------------
วันที่ 24 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม "โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0" หลักสูตร 2 ปีงบประมาณ 2564
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้หมอดินอาสาได้เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้หมอดินอาสามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปัญหาด้านดิน จากประสบการณ์ในการทำการเกษตรของตนเอง
3. เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านดินที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่เครือข่ายของหมอดินอาสา
4. เพื่อถอดบทเรียน องค์ความรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หมอดินอาสาและเกษตรกรทุกระดับได้ใช้ความรู้จากถังความรู้หมอดิน ในการพัฒนาที่ดิน
2. ยกระดับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินจากแบบเดิมมาเป็นการใช้ดิจิทัล
3. หมอดินอาสาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติเฉพาะด้าน สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้
4. เครือข่ายหมอดินอาสาได้รับการพัมนาให้ความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงกับภาคเกษตร
5. กรมพัฒนาที่ดินได้ยกระดับฐานข้อมูลหมอดินอาสาเข้าสู่ Big Data เพื่อรองรับองค์กร 4.0
-------------------------------------
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โครงการลูกพระดาบส ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หมอดินอาสา จำนวน 95 ราย
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง
ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หมอดินอาสา จำนวน 60 ราย


Magazine - Other articles


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1054925
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
95
441
972
4489
8087
15267
1054925

Forecast Today
576


Your IP:35.171.164.78