ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์"
วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์" ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2561 - 2565)
-------------------------------
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}425/gallery}


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ