ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุมวิชาการ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน"
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร ประชุมวิชาการ "รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องด้านความหลากหลายทางชีวภาพในดิน สร้างความตระหนัก การรับรู้ และความเข้าใจถึงความสำคัญของวันดินโลก รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
-------------------------------
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

{gallery}421/gallery}


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ