#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก"

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร "ประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก" ภรยใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะได้นำข้อหารือ/ข้อเสนอแนะจากการร่วมประชุม ไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการในการสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ต่อไป
-------------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

{gallery}420/gallery}

Magazine - Other articles