ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก"

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร "ประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก" ภรยใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะได้นำข้อหารือ/ข้อเสนอแนะจากการร่วมประชุม ไปจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการในการสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ต่อไป
-------------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

{gallery}420/gallery}


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ