ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "จัดอบรมหมอดินอาสา ปีงบประมาณ 2563"
 
วันที่ 26-31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสาจังหวัดสมทุรปราการ จำนวน 165 ราย เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563
 
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบทเรียนจากการถอดบทเรียนและเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ของหมอดินอาสา
2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยาการดินการฟื้นฟูดินตามนโยบายที่สำคัญ
3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. หมอดินอาสาสามารถนำความรู้จากการอบรมและถอดบทเรียนไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หมอดินอาสาได้รับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหาหรจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์
3. หมอดินอาสาได้เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาที่ดินจากการถอดบทเรียน และเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
------------------------------------------------- -->วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ
-->วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ หมู่บ้านเก้าแสน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
-->วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
-->วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมหมอดิน ณ ศาลาสินค้าเกษตรคุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

{gallery}419/gallery}


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ