ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ"
-----------------------
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายสันติ แย้มเหมือน หมอดินอาสาประจำตำบลบางแก้ว ให้เกียรติเป็นตัวแทนของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเก็บตัวอย่างดิน ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สร้างสวนใหม่) กิจกรรมที่ : 1 ส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563
-----------------------
ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}418/gallery}


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ