ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "วิทยากร ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)"
--------------------
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เป็นวิทยากร ในหัวข้อ การทำน้ำหมักชีวภาพและการสาธิต วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ ในการจัดการอบรมการเพิ่มทักษะ Smart Famer และ Young Smart Farmer โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของเกษตรกรและจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพการเกษตร รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}417/gallery}


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ