ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้ารับการฝึกอบรม "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS"
-------------------
วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS" รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการตรวจประเมินฟาร์ม ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS และเพื่อให้ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรอินทรีย์และมีการและเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
--------------------
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี อ. เมือง จ. นครปฐม

{gallery}416/gallery}


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ