ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ"
------------------------
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.5261 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนรายละเอียดของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน และหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-------------------------
ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}415/gallery}


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ