ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ วิทยากร "การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ"
--------------------
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และสาธิตสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (สร้างสวนใหม่) กิจกรรมที่ : 1 ส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการคุณภาพเชิงการค้า โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563
--------------------
ณ หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}414/gallery}


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ