ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน "โรงเรียนเกษตรอินทรีย์"
-----------------------
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1
2. สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2
3. สาธิตการทำน้ำหมักการผลิตสารบำบัดน้ำเสียจากสารเร่ง พด.6
4. สาธิตการทำน้ำหมักการผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่ง พด.7
5. สนับสนุนปัจจัยและสาธิตการปลูกผักบนกระเบื้อง
6. การตรวจวิเคราะหะ์ดินภาคสนามให้แก่นักเรียน #โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยหลังการอบรมแกนนำหมดินน้อยระดับชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 15 คน และครูเกษตร จำนวน 1 คน มีการตอบแบบประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ