ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพดิน และการจัดการน้ำในแปลงพัฒนาพื้นที่สีเขียว
--------------------------
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาที่ ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพดิน และการจัดการน้ำในแปลงพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดของพื้น และเป็นต้นแบบองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยายผลการพัฒนาพื้นที่สีเขียวแปลงอื่นๆ ในคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ