ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตรวจติดตามโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมมอบหญ้าแฝก
---------------------------
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ตรวจติดตามโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ปรับปรุงคูณภาพดิน และมอบกล้าหญ้าแฝก (แจกจ่าย) ให้กับเกษตรกร เพื่อรักษาความชื้นในดินและป้องกันการพังทลายของหน้าดิน พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ