ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมการประชุมและการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน
----------------------
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจรูปแบบและนวทางการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื่้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้
ณ ศูนย์เรียนรู้จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ




 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ