ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทศโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
-------------------
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ และติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ