ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี งบประมาณ 2563
-----------------------
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร มอบปัจจัยการผลิต สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากใบไผ่และสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2563 พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ณ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ