ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
-----------------------
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานของสถานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ