ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปูนโดโลไมท์ (กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว)
-----------------------
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปูนโดโลไมท์ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ พด.2,6 พร้อมให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน และแนะนำการใช้บัตรดินดีพร้อมมอบบัตรในโครงการบัตรดินดี และตรวจติดตามกลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 ณ ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ