ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปูนโดโลไมท์ (กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง)
-----------------------------
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปูนโดโลไมท์ให้กับเกษตรกร จำนวน 50 ราย พร้อมทั้งสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ พด.2,6 เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปใช้ในโครงการบัตรดินดี และตรวจติดตามกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 สถานที่รับการสนับสนุน 1. ปุ๋ยอินทรีย์ ณ บ้าน สจ. มนัส รัศมิทัต 2. ปูนโดโลไมท์ ณ บ้าน นายสมาน เสถียรบุตร


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ