ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

คณะครูจากโรงเรียนลาซาล จ.กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานโครงการผักบนกระเบื้อง ปลอดสารเคมี ภายในสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

----------------------------
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 คณะครูจากโรงเรียนลาซาล จ.กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานโครงการปลูกผักบนกระเบื้องปลอดสารเคมี ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมขอรับบริการผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. โดยมีนางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน คอยให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านงานพัฒนาที่ดิน แก่คณะครูเพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาให้กับโรงเรียนลาซาลต่อไป


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ