ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

-------------------
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
1. แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
2. ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม พ.ศ. 2563
3. แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ AIC จังหวัดสมุทรปราการ
ณ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ.สมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ