ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

-------------------
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมัก พด. สำหรับกิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการดำเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ในเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม และเพื่อให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เ็นการลดต้นทุนการผลิต ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ