ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

------------------------ วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน บริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง และสถานที่ที่มีประชาชนมาติดต่อราชการ ตามประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19)
----------------------
ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ