ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

----------------------
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดงานวันรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาฟางและตอซังข้าวมาเป็นการไถกลบ ร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 โดยการนำวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่นหน่อกล้วย ผักผลไม้ นำมาหมักจะได้น้ำหมักชีวภาพ เป็นการกระตุ้นการเจริญและเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดินทำให้ย่อยสลายได้ง่าย และไถกลบได้สะดวกขึ้น เป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การจัดการผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ----------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) แปลงนาข้าวของ นายวันชัย พรเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับประชาสัมพันธ์วันดินโลกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ